Dumanlı Tabiat Parkı İşletmecilik İşi İhalesi Yapılacak

Dumanlı Tabiat Parkı İşletmecilik İşi İhalesi Yapılacak
  • 0
  • 47
  • 30 Mayıs 2023
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Erzincan İl Şube Müdürlüğünce, Dumanlı Tabiat Parkı (Giriş Kontrol Ünitesi, Kır Lokantası, Büfe, Çadırlı Kamp Alanı, 15 adet Kır Evi (Eşyalı Orman Köşkü) İşletmecilik İşi İhalesi 08.06.2023 Tarihinde yapılacak.

Yayınlanan İhale ilan detayı şöyle;

Dumanlı Tabiat Parkı Giriş Kontrol Ünitesi, Kır Lokantası, Büfe, Çadırlı Kamp Alanı,

15 adet Kır Evi (Eşyalı Orman Köşkü) İşletmecilik İşi İhale Konusu İşin Süresi 5+5 yıl. İhale Konusu Taşınmazın Bulunduğu Korunan Alanın Adı;

Dumanlı Tabiat Parkı İhale Konusu Korunan Alanın Bulunduğu İl / İlçe Adı Erzincan/Refahiye

II. İhaleye Ait Bilgiler İhalenin Gerçekleştirileceği Tarih ve Saat 08.06.2023- 10.00 İhalenin Gerçekleştirileceği Yer Karaağaç Mahallesi Şehit Polis Kenan Ardıç Caddesi No:8 Merkez/ERZİNCAN (Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu)

İhale Usulü Açık teklif usulü İhaleye Esas Muhammen Bedel Tutarı (TL/Yıl) 255.000,00 TL Geçici Teminat Tutarı 25.500,00 TL İhale Şartnamesinin ve eklerinin görülebileceği ve satın alınabileceği yer Karaağaç Mahallesi Şehit Polis Kenan Ardıç Caddesi No:8 Merkez/ERZİNCAN (Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü)

İhale Şartname Satın Alma Bedeli (TL) 100,00 TL İhale Teklif Dosyalarının Teslim edileceği son tarih ve saat ile yer 08.06.2023 Perşembe günü saat 10.00

III. İhaleye Katılacak İsteklilerden Aranan Şartlar

1 T.C. vatandaşı olmak (Nüfus Cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdanı sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenecek),

2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Yerleşim yeri belgesinin aslı ile belgelenecek)

3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

4 a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her tarafın istenilen belgeleri vermesi gerekir.

5- İmza sirküleri vermek:

a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

b) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım sağlanması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

6- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

7 -Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

8- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.

9- Geçici teminat;

a) Banka teminat mektubu olarak verilecekse;

13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şube Müdürlüğü adına işin niteliği belirtilerek alınmış süresiz banka teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesine uygun olması şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir. b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit verilecekse; 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şube Müdürlüğü’ ne hitaben işin niteliği belirtilmek kaydıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı T.C. Ziraat Bankası Erzincan Şubesindeki TR940001000116573688615001 nolu hesabına yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.

10- İhale şartname ve eklerini satın almak ve satın alındığına dair makbuzu ibraz etmek.

IV. Diğer 1-Yukarıda yazılı belgeler bir zarfa konulacaktır. Zarf kapatılarak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

2- İstekliler zarflarını ihale dokümanı ile verilecek örnek dilekçeyle 08.06.2023 Perşembe günü saat 10.00 ’ a kadar 2. maddede belirtilen adreste bulunan İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.

3- Her türlü vergi, resim, harç, tellâliye, noter masrafları vb. giderler ihale üzerinde kalan istekliye aittir.

4- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İlanda yer almayan konularda İHALE ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. ​Read More Ajans Erzincan | Erzincan’ın Güncel Haber Sitesi 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Generated by Feedzy